43 35 35 40
Impulsen

Impulsens målsætning og værdigrundlag.

Indledning

I Impulsen har vi valgt at arbejde ud fra ovenstående målsætning, og med følgende værdigrundlag; anerkendende relationer, professionalisme, inkluderende miljø, helhedsorientering og udvikling.

Med afsæt i disse værdier har vi udarbejdet en uddybelse af hvert enkelt værdigrundlag med afsæt i hverdagen i Impulsen.

Dette for at sikre, at vi løbende udvikler vores pædagogisk praksis, værktøjer, metoder og teorier.

Anerkendende relationer

Anerkendelse er et følelsesmæssigt behov, som har stor betydning for menneskets opfattelse af eget værd.

Anerkendelse er baseret på ligeværd.

Det er ikke en måde at kommunikere på, men en måde at være til stede på.

Anerkendelse bygger på selvværdet.

Vi er bevidste om at ros og kritik alene bygger på selvtilliden.

Tilstede / nærvær

Det er vigtigt, at vi er til stede og nærværende og arbejder i dybden med relationerne til medlemmerne, med en anerkendende tilgang.

Det gør vi blandt andet ved at være deltagende i aktiviteter, og være tydelig og deltagende omkring en aktivitet.
Vi er opmærksomme på vores kommunikation - verbalt som nonverbalt.

Vi møder brugeren i øjenhøjde.

Professionalisme

Vær forberedt:
Vi er forberedt og klar, når brugerne kommer fra skole. Det betyder, at hele huset, værksteder og pavilloner er åbne, og at vores brugere møder voksne, som er parate til at igangsætte de forskellige aktiviteter. Den primære arbejdsopgave er sammen med brugerne, hvor vi arbejder for de nære relationer til brugerne, gennem aktiviteter, ture og samvær etc. I Impulsen har vi dagligt fokus på vores velkomst, når medlemmerne kommer for at sikre, at alle lander godt i klubben. Der er altid en voksen, som brugerne kan henvende sig til ved klubbens Indtjek-system, for at få hjælp til stort som småt, eller til lån af ting.

Faglighed:
I et professionelt arbejdsmiljø skal der være fokus på det faglige. I Impulsen mener vi det er vigtigt, at fagligheden er synlig og skinner igennem på professionel vis. Vi ser det derfor som en styrke, at så mange af de ansatte som muligt, er uddannet og fagligt orienteret. Samtidig bliver der afholdt 4 pædagogiske forum + ugentlige p-møder + 2 temadage om året – hvor der på disse møder sættes fokus på en løbende faglig udvikling ved bl.a. – den anerkendende dialog – kollegial sparring, supervision – refleksion og konstruktiv kritik til faglig viden. Vi ønsker at have fokus på fagligheden som drivmiddel til at opnå fælles mål gennem fælles indsats.

Selvrefleksion af egen praksis:
Vi ønsker at sætte fokus på og fremme, at de ansatte i Impulsen har en høj grad af selvrefleksion af egen praksis, og at det er noget der foregår dagligt. Vi skal have skabt en højere grad af evalueringskultur på p-møderne, så vi får fremmet videndeling og erfaringer, til fælles gavn.

Inkluderende miljø

Ved inklusion forstår vi, at børn og unge sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab. Målet for børn og unge i Impulsen er, at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres en faglig, personlig og social udvikling.

Differentieret pædagogik:
I den inkluderende pædagogik er det ikke barnet/den unge der er problemet men problemet, der er problemet. Det vil sige, at det ikke er barnet/den unge der skal ændres, men omgivelserne og tilbudene der skal tilpasses barnet/den unge, for at barnet/den unge bedst muligt kan få udbytte af sin tid i Impulsen. Vi mener, det er vigtigt at arbejde med brugernes forskellige aldre, behov, interesser og udviklingstrin.

Medlemsdemokrati/medbestemmelse:
Vi sætter fokus på en løbende udvikling af medlemsdemokratiet. Medlemmerne skal føle klubben er deres, det betyder at de har indflydelse på, hvad der sker i klubben. De skal gøre sig nogle erfaringer i forskellige demokratiske processer, inddrages i gøremål og have et medansvar for at klubben er et godt sted at være. Der afholdes 12 medlemsmøder om året. Fastholdelse og udvikling af medlemsdemokrati, vil løbende blive diskuteret.

Udvikling af børns sociale kompetencer:
Vi mener, det er vores ansvar at skabe rammerne for fællesskaber, der fleksibelt understøtter det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling. Vi har fokus på at have en bred vifte af tilbud og aktiviteter, omkring forskellige miljøer i klubben, hvor vi blandt andet skal lære brugerne at lytte til hinandens fortællinger.
Vi vil sætte fokus på, at brugerne udvikler konflikthåndtering. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller, og det er vigtigt at have øje for de signaler som vi udsender.

Helhedsorientering

Vi sætter fokus på at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer og derigennem være en aktiv part i nærområdet.

Blandt andre kan nævnes:
Kulturhusene - Musikskolen - skolerne i kommunen - diverse kulturelle- og idrætsforeninger.

Udvikling

Fokus på konstant faglig udvikling:
I Impulsen lægger vi vægt på konstant faglig og generel udvikling. Vi orienterer os løbende om, hvad der rører sig pædagogisk, og vi forholder os løbende til den samfundsmæssige udvikling på børne- og ungeområdet. Vi er bevidste om, at vi har et ansvar for at gøre vores brugere parate til, at indgå og fungere i samfundet som selvstændige og social individer.

I Impulsen vil vi implementere og udvikle en kostpolitik hvor vi tager udgangspunkt i et sundhedsfremmende perspektiv. Vi mener, det er vigtigt at være nogle aktive aktører i forhold til medlemmernes sundhed.